domingo, 11 de septiembre de 2016

A revolución na escola (ensino) será socioeducativa ou non seráXa hai ben anos que a escola é obxectivo de crítica ben por non acadar as finalidades desexables, ben porque lonxe de conseguir melloras é parte do sistema que mantén o Statu quo
Tamén desde hai anos son moitas as propostas de cambio que se lle veñen facendo. Máis, as más delas, non cambian nada esencial no "sistema educativo"
Moitos dos temas que, cada vez máis, son considerados importantes (convivencia, formación en diversos hábitos saudábeis, responsabilidades coma cidadás e cidadáns, relacións coas familias e co entorno, ...) pretenden ser incorporados aos curricula coa mirada docente: máis e máis asignaturas, máis do mesmo
Sen embargo estas miradas non abondan para abordar este tipo de temáticas. É mais, constituen un erro. É preciso complementar as miradas tradicionáis con perspectivas novas que valoren a importancia do modelado, da configuración de espazos para solucionar conflictos, para traballar entre todas e entre todos, incorporando tamén ás familias e ao resto da Comunidade
Abrir os centros de ensino, que ao meu entender son un lugar central da Comunidade, á esa mesma Comunidade
Esta nova mirada, estas novas metodoloxías son propias dun/has profesionáis, dunha profesión: a Educación Social

martes, 16 de febrero de 2016

É un falar...


Son moitas ás veces que a educación, as máis das veces o ensino, son tema de conversa en situacións e ocasións diversas
E, a pesar das evidencias, sempre voltamos unha e outra vez aos esquemas nos que fomos socializados : libros de texto, estratexias expositivas e avaliación de coñecementos a traverso de exames ...
Evidencias de que o qué estamos a facer non vai ben temos moitísimas: taxas altas de "fracaso" e abandono escolar, a nosa prácticamente nula competencia en idiomas e noutras materias...
Tampouco satisfán as demandas da sociedade e do tecido productivo, que buscan persoas flexibles, con capacidade de afrontar retos, de traballar en equipo, ...
E por outra banda, ejemplos de boas prácticas, de prácticas que funcionan témolas al noso redor: métodos flexibles, centrados nas e nos alumnos e nas súas necesidades, para desenvolver máis competencias que a memorización de diversos contidos
E as probas, incluso exames como ás probas PISA, dan a razón a quen aposta por unha educación, por un ensino, basado nas evidencias que temos sobre o que funciona en educación, que apostan moi en serio por un sistema educativo público e de calidade, que valoran e apostan por os profesionáis do sistema educativo, que invisten un presuposto suficiente neste ámbito, ... Que máis alá dos discursos, cren na  educación e no seu valor para os individuos e a sociedades